BREEDER: Lori Durfor
OWNER: Ken and Lucy Tracy

Sanshou Shibas

 

Ch Kuniko's Roobie Twosday - "Roobie"

Ch Sanshou's B'Cuz B'Cuz B'Cuz x Ch Kuniko's That's So Raven